TANER-YILDIZ-SITE_1“…genel aydınlatma kısmında yapılacak dönüşüm; sadece ampullerin LED teknolojisi ile değişimi şeklinde değil, tüm sistemin (direk aralıkları, direk uzunlukları vb.) estetik, güvenlik ve verimlilik açısından revizyonu şeklinde gerçekleşecektir.”

Ülkemizde gerçekleşen en önemli aydınlatma uygulamaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde gerçekleşiyor. Genel aydınlatmada enerji verimliliği sağlamak ve maliyet giderlerini önemli ölçüde düşürmek adına alınan karar ile yurt genelindeki tüm eski tip aydınlatma sistemleri,  LED armatür ile değiştirilecek. Alınan bu kararın neticesi, sadece enerji verimliliği ya da maliyetlerin düşürülmesi şeklinde olmayacak elbette. Öncelikle insan sağlığına birebir etki eden ışık,  Bakanlığın yapmış olduğu testler ve ölçümler sonucunda belirlenmiş ve bu etki de hesaba katılmış, kent estetiğini değiştirecek olan olumlu bir takım kıstaslar ve standartlar da getirilmiştir. Yani alınan kararın birçok boyutlu sonucu bulunuyor. Dosya konusu kapsamında ele aldığımız LED dönüşüm kararı ile ilgili olarak, konunun ilk muhattapı Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, siz değerli okuyucularımız için açıklamalarda bulundu.     

4628 sayılı Kanunun mülga 17. maddesi uyarınca kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve

sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ait tüketim bedelleri, Hazine Müsteşarlığı bütçesine

konulan ödenekten karşılanmaktayken, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 6. maddesinde yer

alan “31.12.2015 tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergigelirleri payından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi iki yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde onu, diğer belediyelerde yüzde beşi olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde onu ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bu fıkra kapsamındaki oranları iki katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.” hükmü gereğince söz konusu ödenek Bakanlığımız bütçesine tahsis edilmiştir. 

Genel aydınlatmada enerji verimliliğini sağlamak üzere, LED teknolojisinin sağladığı avantajlardan yararlanmak amacıyla mevcut aydınlatma sistemlerinin bu teknoloji ile yenilenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, genel aydınlatma kısmında yapılacak dönüşüm; sadece ampullerin LED teknolojisi ile değişimi şeklinde değil, tüm sistemin (direk aralıkları, direk uzunlukları vb.) estetik, güvenlik ve verimlilik açısından revizyonu şeklinde gerçekleşecektir.

LED dönüşüm projesi, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda bir önceliklendirmeye göre başlanacak ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tamamlanmış olacaktır. Bu konudaki mevzuat çalışmalarının tamamlanmış olduğunu da belirtmek isterim.

Ülkemizde toplam 6 milyon adet armatür var. Sadece armatürlerin değişimi için yaklaşık 3 milyar liralık yatırım yapılacak.

Bu yıl sokak aydınlatmaları için devletin kasasından 1.2 milyar lira para çıkacak. Bu çalışmalarımızdan sonra bu paranın yarı yarıya düşeceğini hesaplıyoruz. Yani 600 milyon TL tasarruf edilecek. Yapılacak yatırım kendisini 3.5-4 yılda amorti edecek.

Aydınlatma, ülkemizin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sektöre yayın yapan bir dergi olarak bu noktaya değindiğiniz için teşekkür ediyoruz.

Yorumlar

Yorum Mesajınız