TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 08/08/2014 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 6 ana alanda 20 adet proje çağrısı açılmıştır.1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 19/09/2014 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Açılan çağrılar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

BT0501 – Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler Çağrısı

Entegre devre üretimi için geliştirilen mikro-fabrikasyon teknolojisi ile mikroişleme teknolojilerinin birleştirilmesiyle gelişen MEMS teknolojisi, elektromekanik sistemlerin minyatürize edilmelerine, konvansiyonel işleme teknikleriyle ulaşılamayacak boyutlara inilmesine olanak sağlamaktadır. Entegre devre fabrikasyon teknolojileri mikron-altı boyutlara, nanometre ölçeğine doğru gelişmekte, buna bağlı olarak elektromekanik sistemlerin de yakın gelecekte nano ölçeklere inmesi NEMS olarak adlandırılan ürünlerin de kullanılmaya başlaması öngörülmektedir. Hızla gelişmekte olan nanoteknoloji çalışmalarının önemli bir kısmının ürüne dönüşebilmesi için MEMS teknolojisinin kullanılması gereği öngörülmektedir. Nanoelektronik ile entegre olmuş nano ölçekli mekanik aygıtların bilim ve mühendislikte yeni araştırma alanları açması olasıdır. Bu çalışmaların belli alanlara yoğunlaştırılarak ürün odaklı projelere yönlendirilmesi, hem kritik bazı ürünlerin ülkemizde geliştirilmesinin önünü açacaktır hem de katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ile ülkemizin ekonomisine bir katkı sağlayacaktır. Bu çağrı kapsamında RF-MEMS ve bileşenleri, mikrobolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektör dizinleri ve MEMS/NEMS tabanlı biyolojik ve kimyasal sensörler geliştirilmesi amacıyla projelerin desteklenmesi hedeflenmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0502 – Ekran Teknolojileri Çağrısı

LCD teknolojisine alternatif olarak, daha yüksek resim kalitesi, daha geniş ekran aralıklarında, daha düşük maliyetli çözümler sunabilecek, alan etkili emisyon (field-emission-FED), organik ve polimer-organik ışık emisyonlu diyotlar (OLED) gelecek görüntü/ekran teknolojileri için önemli adaylar arasındadır. Bu teknolojiler, AMOLED aktif dizinler kullanan OLED teknolojisi olarak da bilinen, konvansiyonel TFT’nin aktif matriks çözümü ile OLED’i birleştirerek hibrit çözüm üretebilen ve özellikle, OLED’in hızlı hareket eden resimlerde (animasyon gibi) yaşadığı sorunlara, daha hızlı piksel anahtarlaması yaparak çözüm üreten teknolojilerdir. LCD’ye alternatif bu teknolojiler, ayrıca, 3B görüntüleme (3D display), göze yakın görüntüleme (near-to-eye; virtual reality systems), elektronik kağıt (electronic paper), esnek ve rulo yapılabilen görüntü ekranı (rollable/flexible), duvar ölçekli görüntüleme uygulamaları gibi, yakın/gelecek görüntü ihtiyaçlarına da cevap verebilecek nitelikleriyle de öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, hem yakın gelecek için LCD teknolojisinin sunduğu avantajlardan yararlanabilecek bilimsel ve teknolojik çözüm getiren, hem de yine LCD’ye alternatif teknolojilerin de gelişimine zemin oluşturan proje önerileri bu çağrı programı kapsamında desteklenecektir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0601 – Akıllı Şebeke Sistemleri Çağrısı

Akıllı şebekeler, konvansiyonel şebekelerden farklı olarak elektriğin üretim biriminden müşteriye kadar olan bağlantısında, müşteriler ile şebekenin etkileşiminin bulunduğu sistemlerdir. Bunu sağlamak için, yeni teknolojilerden faydalanılmaktadır. Akıllı şebekeler ile güç talebi daha iyi yönetilebilecek, kesintilerin daha akıllıca yönetilmesi sağlanabilecek, yenilebilir enerji kaynakları ile entegrasyon için daha uygun bir altyapı sunulabilecektir. Ülkemizde, mevcut şebekenin akıllı hale getirilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlamda, akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşenlerinin geliştirilmesine, enerji tüketim yönetimi için ölçeklenebilir mimari, model ve algoritmaların geliştirilmesine ve dağıtık üretim birimlerinin şebekeye etkisinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çağrı ile akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşen ve teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

EN0304 – Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0204 – Biyomedikal Sensör Teknolojileri Çağrısı

Sağlık teknolojileri sektörü; diğer alanlarla karşılaştırıldığında insan hayatına doğrudan etkisi, büyüklüğü, oluşturduğu katma değer ve bunların getirdiği refah açısından özel öneme sahiptir. İnsan sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin sürekli yükseltilmesi için ulusal sağlık teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi gereklidir. Bu doğrultuda biyomedikal sensörlerin ve yeni tıbbi teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal, bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

Haberin tamamı için tıklayınız…

 

Yorumlar

Yorum Mesajınız